Ochrana soukromí

Společnost Sylva Šmardová, IČ. 74525328, sídlo Mikulůvka 241, 756 24 Mikulůvka (dále jen ""), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při registraci, objednávce a/nebo nákupu (například jméno a příjmení, IČ, DIČ, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Ráda bychom Vás touto formou seznámila s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chci, abyste mohli i nadále využívat všechny mé služby bez jakýchkoli omezení.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek a registrace na našich stránkách https://www.bachovyesence.eu, https://wwwhedvabizvalasska.cz, https://wwworiginalyzvalasska.cz na základě jakého právního důvodu údaje zpracovávám, k jakým konkrétním účelům je používám, komu je mohu předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávám následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ, uživatelské jméno a heslo;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, jméno, příjmení a telefonní číslo kontaktní osoby;
 • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, pokud jste se registrovali;
 • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení, fakturační adrese a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;
 • údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení, a to zejména pro pohodlí osob, které přišly na mé webové stránky nakupovat;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.
 • Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 • Pokud se u nás zaregistrujete, vytvoříte objednávku nebo u nás nakoupíte
 • Pokud se zaregistrujete na mých stránkách, vytvoříte u nás objednávku nebo u nás nakoupíte, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u nás máte účet) primárně za účelem plnění našich smluvních povinností (dodávka objednaných produktů), tedy bez vašeho souhlasu.
 • V případě registrace, objednávky nebo nákupu zpracováváme rovněž Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem zobrazení historie vašeho košíku, či naposledy prohlédnutého zboží, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje užívám pro vytváření personalizace stránek a vaše pohodlí. K tomu mohu použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsem oprávněně získala před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali a mohu pro něj sbírat údaje o vašem chování na webu, i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikuji pomocí cookie nebo obdobné technologie.
 • Pro lepší pochopení uvádím příklad: Pokud jste si na mém webu prohlédli nabídku šperků a zobrazili jste detail produktu, objeví se v okně "Naposledy prohlédnuté zboží", popřípadě pokud jste nestihli dokončit objednávku, v košíku zůstává po nějakou dobu zboží, které jste do něj vložili.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 • Zasílání nabídek

Zasílání nabídek neprovádím, takže nemusíte mís obavy, že ode mne budete zahlceni reklamními maily.

Vaše osobní údaje, které mně poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci se mnou například telefonicky, jakož i údaje o Vašich objednávkách, Vašem webovém profilu, pohybu na webu, jsou na základě mého oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření statistiky prodávaného zboží.

Kontaktní údaje pro tento účel dále doplňuji o údaje o zboží a službách, které si u mne vytvoříte objednávkou. Použít mohu rovněž údaje o Vašem pohybu na webu, které jsem od Vás obdržela před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali, a sbírat mohu také údaje o vašem pohybu na webu, i když se přes svůj profil nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie nebo obdobné technologie). Také tyto údaje mi umožňují Vás zařadit do kategorie bezpečných návštěvníků.

Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo odmítnout.

 • Pokud navštívíte náš web

Pokud navštívíte mé weby, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který se ukládá ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies mi umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládám, ale také čtu cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budu pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládají přímo mé weby. Tyto cookies mi pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

 • Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovávám jako správce. To znamená, že stanovuji shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jeho řádné provedení.

 • Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve všech případech zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete přímo vy při registraci nebo v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci se mnou například telefonicky. Osobní údaje přímo od vás získávám také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.

 • Předávání údajů mimo EU

V žádném případě nepředávám Vaše údaje jiným subjektům, tedy se Vaše údaje nemohou dostat mimo EU.

 • Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získávám, komu je předávám, kdo je mimo mě zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás mne požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z mé strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup mne můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytnu bezplatně a další kopie s poplatkem.
 • Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abych je bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila.
 • Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abych vaše osobní údaje vymazala. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažu, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebuji pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemám jiný důvod, proč tyto údaje potřebuji nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracovávám na základě mých oprávněných zájmů a shledám, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemám nebo se domníváte, že mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění mé právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování - v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musím omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebuji pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou budu šetřit, je-li vaše námitka oprávněná, jsem povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestanu vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiním, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Svá práva můžete také uplatnit pomocí mailu na adrese: sylva.smardova@centrum.cz

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na mne obracet. Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsem oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budu informovat.